Loppuraportti


Erovaisuuksia ja yhteneväisyyksiä:  käytäntöjen ja oppimismahdollisuuksien vertailu eurooppalaisissa kirjallisuusinstituutioissa

Johdanto
Kaikissa EU-maissa kirjallisilla yhteisöillä ja museoilla on keskeinen rooli kirjallisuusperinnön säilyttämisessä ja sen edistämisessä.   Ne ovat tukipilareita, jotka mahdollistavat aikuisiällä tapahtuvan, elinikäisen oppimisen.  Yhteneväisistä tavoitteista ja haasteista huolimatta yhteistyö on ollut vähäistä.  Tältä pohjalta syntyi Grundtvig-hanke, jonka tavoitteena on lisätä kirjallisuusalan instituutioiden ja organisaatioiden välistä kanssakäymistä ja ammatillista tieto-taidon vaihtoa eri EU-maiden välillä.

Projekti
Grundtvigin Elinikäisen oppimisen ohjelman hanke ”Kirjallisen kulttuurin ylläpitämisen käytäntöjen vertailu” (Comparing Learning Opportunities in the Field of Literary Heritage) käynnistyi tohtori Gesa Schubertin aloitteesta Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten (ALG):n järjestämässä Berliinin seminaarissa 2010. Projektin osallistujat ovat Virosta, Kreikasta, Luxembourgista, Unkarista ja Suomesta:  the Association of the Estonian Writers´ Museums, the Nikos Kazantzakis Museum, the Centre national de literature/Lëtzebuerger Kiteraturearchiv, the Petöfi Literary Museum ja Suomen kirjailijanimikkoseurat – De litterära sällskapen i Finland (Nimikot).  Raportin lopussa on osallistujien esittely.

Yhteisenä tavoitteena kaikilla näillä toimijoilla on tuoda kirjallisuutta lähemmäs kansalaisia, rohkaista heitä lukemaan sekä nostaa kirjallisuuden arvostusta ja järjestää kirjallisuuteen liittyviä, eritasoisia opetusohjelmia ja kulttuuritilaisuuksia.  

Comparing Learning Opportunities in the Field of Literary Heritage -projekti hyväksyttiin Euroopan komission Elinikäisen oppimisen Grundtvig –ohjelmaan 2011-2013.  EU-rahoitteinen Grundtvig-ohjelma on nimetty tanskalaisen pastorin ja aikuiskoulutuksen kehittäjän Nikolaj F. S. Grundtvigin (1783 – 1872) mukaan.  Grundtvig-ohjelmaan hyväksytyt hankkeet tukevat aikuisiän oppimista sekä jatko-opintoja.  Osallistujat saavat näin mahdollisuuden täydentää ammattiosaamistaan, vaihtaa ideoita, oppia uutta ja luoda toimivia yhteistyöverkostoja.  

Comparing Learning Opportunities in the Field of Literary Heritage –ohjelman tavoitteena on antaa samalla alalla toimiville osallistujille mahdollisuus  vertailla ja keskustella aikuisiän oppimiseen liittyvän  kirjallisen kulttuurin esittelyn käytäntöjä eri maissa sekä jakaa keräämäänsä tieto-taitoa eteenpäin. Projektisuunnitelmaan sisältyivät osallistujamaissa järjestettävät seminaarit ja kokoukset, joita täydensivät eri maiden kesken pidettävät työpalaverit.

Keskeinen ja arvokkain osa projektityötä oli tutustuminen samalla alalla toimivien kumppaneiden käytäntöihin. Jokainen instituutti on kehittänyt omia, innovatiivisia käytäntöjä maansa klassikkokirjallisuuden esittelyyn eri ikäryhmille. Vierailut antoivat jokaiselle projektiin osallistuvalle uusia näkökulmia oman ja organisaationsa työn kehittämiseen.

Projektin aikana syntynyttä aineistoa on osallistujamaissa jaettu laajalti eteenpäin.  Tulokset kootaan julkisille verkkosivuille.:
1)      Nykytilanteen kartoitus, osallistujaorganisaatioiden esittelyt
2)      On-line –näyttely  ”Kansalliset kirjalliset hahmot ”
3)      Työvaiheiden tallennus ja tietojen vaihto projektin omaan blogiin.  Literarygrundtvig.blogspot.com  on julkinen ja löytyy  kunkin osallistujaorganisaation sivuilta.

Virtuaalinen näyttelyn tarkoituksena on tuoda esille kunkin osallistujamaan klassikkokirjallisuuden ominaispiirteitä kirjallisten hahmojen kautta.  Odysseus, Don Quijote ja Anna Karenina tiedetään laajalti, vaikka itse kirjaa ei olisikaan luettu.  Me haluamme esitellä kunkin maan ulkopuolella vähemmän tunnettuja, mutta kansallisesti tuttuja kirjailijoita ja heidän luomiaan kirjallisia hahmoja.  Kirjalliset hahmot kootaan internet-julkaisuun  www.literarycharacters.eu.

Työaikaiseen käsikirjaan tallennetaan projektin aikana koottua tietoa, ideoita, opittuja käytäntöjä ja kokemuksia sekä  osallistujaorganisaation esittelyt. 

Yleiskatsaus (Survey)
Tutkittavien ja selvitettävien asioitten runko laadittiin käynnistävässä projektikokouksessa.  Projekti jaettiin kolmeen temaattisen selvitysalueeseen, jotka ovat keskeisiä edustamiemme organisaatioiden ja instituutioiden työssä:  
1)      viestintä, toiminnan esittely ja tavoitteet (comminucation, promotion and outreach)
2)      keinot yleisön tavoittamiseksi (ways of reaching audiences)
3)      Eurooppalainen näkökulma kirjallisen perinnön edistämisessä (European aspect of  promoting our literary heritage)

Osa-alueiden koordinoinnista vastasi vuorollaan Unkari, Kreikka ja Suomi. Osallistujat kokosivat tietoja oman maansa ja organisaationsa työstä ja esittelivät ne projektikokouksissa. Tuloksia vertailtiin keskenään ja aineistosta keskusteltiin kokouksissa.

Eroja ja yhtäläisyyksiä
Maantieteellinen monimuotoisuus, samoin kuin erilaiset historialliset ja kulttuuriset perinteet tulevat esiin monissa kohdissa, mutta parhaiten ehkä kolmannessa osiossa European aspect of promoting our literary heritage. Lukija saa hyvän käsityksen kunkin maan kulttuuriin vaikuttaneista olosuhteista, instituutioista ja niitten taustoista sekä kansallisista perinteistä.

Projektiryhmään kuului kirjailijamuseoiden yhdistys, kolme kirjailijamuseota, kirjallisuuden arkistoja sekä kirjailijanimikkoseurojen kattojärjestö.   Petöfi-museolla on laajat kokoelmat ja palkattua henkilökuntaa, kun vastaavasti Suomen kirjailijanimikkoseurat ry:n (Nimikot) toiminta perustuu kokonaan vapaaehtoisten, alan harrastajien työpanokseen.  Yleiskuvan osallistujien työstä ja tehtävistä saa osiosta ”General  and Mission”.

Eroja ja samalla yhtäläisyyksiä kirjallisuuden opetuksen ja kirjallisen muistimme ylläpidossa tulee esille ”European Heritage” –osassa.

Kaltaisemme toimielimet yhdistävät ja tuovat esille Euroopan kirjallista perimää.  Eroavaisuuksista huolimatta tavoitteemme on yhteinen ja samoin useat ongelmatkin.

 Kiitos projektin aikana saamastamme mahdollisuudesta saada laajasti esitellä suomalaista klassikkokirjallisuutta ja nimikkoseuratoimintaa näille upeille, ahkerille alan ammattilaisille Eestistä, Luxembourgista, Unkarista ja Kreikasta.  Projektin aikana meille on avautunut osallistujamaiden ihmeellinen, monipuolinen ja luovasti esiin tuotu ja huolella vaalittu, elävä kirjailijamuseotoiminta.

No comments: