Lõpparuanne

Mitmekesisus ja sarnasused: Euroopa kirjandusasutuste praktikate ja õpivõimaluste võrdlus

Kõigis Euroopa Liidu riikides on olemas kirjandusühendused ja muuseumid, mis mängivad olulist rolli kirjanduspärandi säilitamisel ja edasikandmisel, annavad oma panuse kaasaaegse kirjanduselu korraldamisse ja on elukestva õppe üheks alustalaks, võimaldades täiskasvanutel täiendada oma teadmisi ja oskusi. Sellistel asutustel on kogu Euroopas üsna sarnased ülesanded, kuid rahvusvahelisel tasandil koostööd on siiani olnud vähe. Seetõttu leidsidki mitmed institutsioonid ja organisatsioonid, et nende tööle tuleks kasuks suurem rahvusülene suhtlemine ja koostöö Euroopa tasandil. Nii tekkiski idee viia ellu käesolev projekt Gruntdvig õpikoostöö programmi raames.

Gruntvigi õpikoostöö projekt “Kirjanduspärandi õpivõimaluste võrdlemine” sai alguse Saksa Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten (ALG) (“Kirjandusühenduste ja mälestuspaikade liit”) professori Gesa Schuberti initsiatiivist, kes 2010. aastal kutsus Berliinis ALGs kokku esimese koosoleku. Sellel koosolekul pandi paika osalejate nimekiri ja lepiti kokku koostöö täpne kontseptsioon. Osalejate hulka kuulusid partnereid Eestist, Soomest, Kreekast, Ungarist ja Luxembourgist: Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing, Soome kirjanduse ühingute katusorganisatsioon (Nimikot), Nikos Kazantzakise muuseum, Petöfi kirjandusmuuseum ja Centre national de literature/Lëtzebuerger Literaturarchiv. Lisainfo partnerite kohta leiate allpool.

Kõiki nimetatud osalejaid ühendab soov viia kirjandus lugejaskonnale lähemale, julgustada inimesi lugema, tõsta teadlikkust kirjanduse väärtusest ja ergutada kirjandusega seotud õpiprotsesse – klassikalistest autoritest kaasaegsete autoriteni. Nende eesmärkide saavutamiseks on kõik osalejad organiseerinud programme lastele, täiskasvanutele, erialainimestele ja nad kõik annavad oma panuse haridusvaldkonda, eriti erialainimeste haridusse.

Projekt „Kirjanduspärandi õpivõimaluste võrdlemine“  sai rahastuse Euroopa Komisjoni Gruntdvigi elukestva õppe programmist aastateks 2011-2013. ELi Gruntdvigi programm, mis on saanud oma nime Taani teoloogi ja filosoofi Nikolaj Frederik Severin Grundtvigi  (1783-1872) järgi, on seadnud oma eesmärgiks edendada täiskasvanud õppijate õppimisvõimalusi ning oskusi. Programmi sihtgrupp on õpetajad, koolitajad, täiskasvanu hariduses osalevad töötajad ja õppurid, sealhulgas ka vabatahtlike rühmad, liidud ja uurimiskeskused. Programm toetab õpitegevusi nagu näiteks täiskasvanuõppega tegelevate töötajate koolituslähetused ja erialase kogemuse omandamine.

Gruntdvigi programmi raames on koostatud õpikoostööprojektid spetsiaalselt väikeorganisatsioonidele, mis tegelevad täiskasvanuharidusega selle kõige laiemas mõttes. Projektid keskenduvad koostööle ja eesmärgiks on laiendada väikeorganisatsioonide osalemist, kes soovivad lisada oma tegevustesse Euroopa tasemel koostööd. Osalevaid asutusi julgustatakse jälgima ja hindama oma projektitööd, et seda saaks siduda kohaliku kogukonna tegevustega ja ka selleks, et toimuks koopereerumine kohalike organisatsioonide ning võimudega heade praktikate levitamiseks, koostöö tulemuste kõige laiema võimaliku mõju kindlustamiseks ning rahvusülese vahetuse väärtuse suurendamiseks.

Gruntdvigi koostööprojekti „Kirjanduspärandi õpivõimaluste võrdlemine“ üldine eesmärk oli anda osalejatele võimalus võrrelda ja arutleda teistest riikidest pärit sama valdkonna ekspertidega täiskasvanute õpivõimaluste üle kirjanduspärandi vallas ning levitada saadud tulemusi laiale üldsusele. Tööplaan sisaldas rühmakoosolekuid igas osalevas riigis ja muuseumitöötajate ning õppurite töövarjupäevi vastavalt iga osaleva partneri vajadustele ning huvidele.

Lähtuvalt koostöö protsessikesksusest ja välisriigi asutustest vahetute kogemuste saamiseks, kujunes  projekti keskseks tegevuseks töövarjupäevad muuseumitöötajatele ja õppuritele. Iga asutus on töötanud välja omaenda meetodid ja praktikad täiskasvanute kaasamiseks ja nende meetodite jagamine koostööpartneritega oli äärmiselt väärtuslik kogemus. Seega oli oluliseks väljundiks sarnaste asutuste laialdase kontaktidevõrgustiku koostamine üle kogu Euroopa ja vahetute ning praktiliste kogemuste omandamine. Rahvusülene lähenemine oli abiks ka rahvuslike erisuste ületamisel, võimaldas tutvuda uuenduslike lähenemisviisidega ning andis osalenud asutustele praktiliseks tööks värskeid ideid.

Selleks, et levitada projekti tulemusi võimalikult laiale üldsusele, otsustati muuhulgas, et koostööl peaks olema käegakatsutav tulemus, millesse panustavad kõik partnerid:
1) käesolevad uurimustulemused, mis põhinevad ühisel küsimustikul;
2) projektipartnerite rahvuskirjandusest pärit oluliste raamatutegelaste veebipõhine näitus;
3) avalik veebileht või veebiblogi, mis toimib infovahetamise foorumina.

Veebiblogi ei ole mõeldud mitte ainult suhtluseks, vaid tegemist on veebipõhise arhiiviga, kuhu saab dokumenteerida koostööd puudutavaid tegevusi ja ideid, samuti tutvustada Gruntdvigi programmi ja osalevaid asutusi. Veebiblogi on avalik ja see jääb üles ka pärast ametliku partnerlusprojekti lõppu. Veebiblogisse sisenemine toimub partnerasutuste kodulehtede kaudu või otse veebilehelt: literarygrundtvig.blogspot.com

Projektis osalevate riikide kirjandustegelaste virtuaalne näitus põhineb ideel, et kirjandustegelased pakuvad laiale publikule väga otsest ja isiklikku juurdepääsu kirjandusele, seda ehk rohkemgi kui kirjandusteosed ise. Odüsseus, Don Quijote, kuningas Lear, Faust ja Anna Karenina on tuntud tegelased ka neile, kes vastavaid teoseid lugenud ei ole. Ja kui see kehtib klassikaliste maailmateoste tegelaste kohta, kehtib see ka vähemtuntud raamatute kohta. Näituse eesmärk on anda Euroopa laiemale avalikkusele võimalus tutvuda projektipartnerite riikide veidi vähem tuntud kirjandusega. Näitust on võimalik pidevalt täiendada ja muuta ja see võiks olla stardipakuks mitmetele teistele koostööprojektidele. Näitus asub aadressil:www.literarycharacters.eu  ning see on leitav ka käesolevast blogist.

Kolmandaks projekti praktilise väljundiga tulemuseks on projektis osalenud riikides läbi viidud uurimus kirjanduspärandiga seotud õpivõimaluste kohta. Tegemist on praktilise käsiraamatuga, kuhu on kogutud meie koosolekutel välja käidud ideed, praktikad, kogemused ja teadmised. Nii on need kättesaadavad ka laiemale avalikkusele, ühtlasi tutvustades õpivõimalusi ja olles abimaterjaliks teistele samas valdkonnas tegutsejatele. Käsiraamatuga saab samuti tutvuda siinse blogi vahendusel.

No comments: