Τελική Έκθεση

Η Εκπαιδευτική Σύμπραξη Grundtvig  «Συγκρίνοντας Ευκαιρίες Μάθησης στο Πεδίο της Λογοτεχνικής Κληρονομιάς» πραγματοποιήθηκε από λογοτεχνικούς φορείς πέντε χωρών: την  Ένωση Λογοτεχνικών Μουσείων της Εσθονίας, τον Σύνδεσμο Λογοτεχνικών Εταιριών της Φινλανδίας (NIMIKOT), το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, το Λογοτεχνικό Μουσείο Petöfi της Ουγγαρίας και το Εθνικό Κέντρο Λογοτεχνίας του Λουξεμβούργου, υπό την διοικητική εποπτεία της Maarja Vaino (Εσθονία). Το πρόγραμμα στόχευε σ την ανταλλαγή ιδεών και εργασιακής εμπειρίας   στον τομέα της λογοτεχνικής κληρονομιάς, όπως εκδηλώνεται σε διάφορα μουσεία και φορείς της Ευρώπης. Οι κύριες μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ήταν  η εργασιακή παρακολούθηση (job shadowing) και οι συνεδρίες σε συγκεκριμένα θέματα έρευνας. 
Η σύγκριση της εργασιακής μεθοδολογίας κατανοήθηκε ως μέρος της δια βίου μάθησης και στόχευε στο μαθησιακό περιβάλλον όπου η λογοτεχνική κληρονομιά θεωρείται πηγή γνώσης  και συνεχής αρωγός στη διεύρυνση της γνώσης για τον Κόσμο. Σημείο εστίασης  αποτέλεσαν οι ποικίλες μέθοδοι της ένταξης επισκεπτών λογοτεχνικών μουσείων ή/και κέντρων σε μια δελεαστική εμπειρία, η οποία θα τους μείνει αξέχαστη και θα επαναλαμβάνεται με ευχαρίστηση.

Η καμπύλη εκμάθησης ήταν πολύπλευρη και εξερεύνησε διάφορες τεχνικές για την εμπλοκή του κοινού σε λογοτεχνικές δράσεις και την παρουσίαση της λογοτεχνικής κληρονομιάς με όσο το δυνατόν  καλύτερα αποτελέσματα.  Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες ήταν επίσης ενήλικες εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι μετείχαν σε διαπολιτισμική μάθηση, κέρδισαν νέα γνώση για τις παραδόσεις των μουσείων, για πολιτισμούς και τη λογοτεχνία τους, και γνώρισαν μεθόδους που εφαρμόζονται σε διάφορα μουσεία.

Οι οργανισμοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν ποικίλοι. Το ΜΝΚ εστιάζει στην καθημερινή του λειτουργία σε έναν συγγραφέα και στην πολιτιστική του κληρονομιά. Το CNL στο Λουξεμβούργο και το Ουγγρικό Petőfi λειτουργούν ως λογοτεχνικά μουσεία και αρχεία στην ευρύτερη έννοια. Το Φινλανδικό ΝΙΜΙΚΟΤ αγκαλιάζει εταιρίες αφιερωμένες σε διάφορους συγγραφείς, οι οποίες συνήθως βασίζονται σε εθελοντική βάση, και το Εσθονικό EKMÜ ενσωματώνει την πλειοψηφία των λογοτεχνικών μουσείων. Το κοινό αντικείμενο όλων των οργανισμών είναι να διατηρήσουν και να παρουσιάσουν τη λογοτεχνία, αλλά οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν είναι διαφορετικές. Ο διαμοιρασμός αυτών των ποικίλων πρακτικών και εμπειριών ήταν εξαιρετικά προοδευτικός και άνοιγμα νέας οπτικής. 

Ο πυρήνας του προγράμματος σχηματίστηκε από τις καλύτερες πρακτικές για την προσέγγιση των ενήλικων εκπαιδευόμενων και για το άνοιγμα της λογοτεχνίας και των λογοτεχνικών φορέων στο ευρύτερο κοινό. Αναπτύχθηκαν τρεις υποθεματικές, οι οποίες εστίασαν στην επικοινωνία, στους τρόπους προσέγγισης του κοινού, και στην  Ευρωπαϊκή άποψη για την προώθηση της λογοτεχνικής κληρονομιάς. Οργανώθηκαν πέντε κοινές συναντήσεις, και ο κάθε εταίρος πραγματοποίησε μία δράση και, επιπλέον, παρακολουθήσεις εργασίας.

Η προετοιμασία για τις δράσεις του προγράμματος σχεδιάστηκε από κοινού στη Βουδαπέστη, όπου συντάχθηκαν τα ερωτηματολόγια. Αποφασίστηκε κάθε εταίρος να συγκεντρώσει τα δεδομένα και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα σε μορφή τυποποιημένου PowerPoint

Όλοι οι εταίροι παρουσίασαν  τις μεθόδους επικοινωνίας στη δεύτερη συνάντηση στο  Mersch (Λουξεμβούργο). Επίσης, σε εργαστήριο για τη μορφοποίηση κοινής έκθεσης αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαδικτυακής, άμεσα προσβάσιμης από το παγκόσμιο κοινό. Το θέμα της αποτελούν λογοτεχνικές φιγούρες, ως όχημα για την εύκολη πρόσβαση στη λογοτεχνική κληρονομιά και τη διεύρυνση του λογοτεχνικού ορίζοντα. Η ανατροφοδότηση αποκάλυψε και μία άλλη οπτική: η διαδικτυακή έκθεση ήταν χρήσιμη στους εκπαιδευτικούς για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την προσέγγιση άλλων Ευρωπαϊκών πολιτισμών. 

Η τρίτη συνάντηση στο Kajaani (Φινλανδία) κινήθηκε γύρω από το θέμα της Ευρωπαϊκής λογοτεχνικής κληρονομιάς. Επιπλέον οι εταίροι παρουσίασαν τους φορείς και τη λειτουργία τους και συζήτησαν με τους παρισταμένους στο Φεστιβάλ Ποίησης του Kajaani.

Η τέταρτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ΜΝΚ και εστίασε στις μεθόδους προσέγγισης νέων ομάδων κοινού από τους λογοτεχνικούς φορείς.
Τα αποτελέσματα του προγράμματος συντάχθηκαν στην πέμπτη και τελευταία συνάντηση στο Τάλλιν, Εσθονία. Το χειροπιαστό αποτέλεσμα είναι το εγχειρίδιο, όπου περιελήφθησαν όλες οι παρουσιάσεις του προγράμματος. Η διαδικτυακή έκθεση παρουσιάστηκε στο μεγαλύτερο λογοτεχνικό φεστιβάλ HeadRead. Στη συνάντηση εξετάστηκε επίσης η πιθανότητα συνέχισης της συνεργασίας των εταίρων στο μέλλον.

Το πρόγραμμα ενεργοποίησε συνεχή επικοινωνία με ηλεκτρονικά κανάλια δικτύωσης. Η συγκέντρωση του υλικού, η σύνταξη και επιμέλεια του εγχειριδίου θα ήταν ειδάλλως αδύνατη. Δημιουργήθηκε, επίσης, ιστοσελίδα (literarygrundtvig.blogspot.com), όπου αναρτήθηκαν οι εντυπώσεις των εταίρων από τις συναντήσεις και η εμπειρία από τις παρακολουθήσεις εργασίας. Η συνεργασία μεταξύ των εταίρων κύλισε αρμονικά και όλοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συμμετάσχουν σε νέες κοινές εμπειρίες.

No comments: